Language : thai eng

Installation & Implement

บริการติดตั้งและสอนการใช้งานเครื่องทดสอบ (Installation & Implement)


Preventive & Maintenance

การบริการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบ (Preventive & Maintenance)


Spare Part & Repair

การบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบ (Spare Part & Repair)


Calibration

การบริการสอบเทียบเครื่องทดสอบ (Calibration)


Training & Seminar

การบริการฝึกอบรม และสัมมนาด้านเครื่องทดสอบ (Training & Seminar)


Onsite Noise & Vibration Measurement

การบริการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนสำหรับอุตสาหกรรม (Onsite Noise & Vibration Analyzt Service)


การบริการด้านการวัดและวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน ทางบริษัทสยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการบริการและให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงปัญหาและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านผลการผลิตและง่ายต่อการวาง แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯได้เปิดการให้บริการด้านการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความไม่สมดุลย์ของเครื่องจักร เป็นต้น โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และสอบผ่านนักวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (Certified Vibration Analyst Category ll according to ISO 18436 Part 2) จากVibration Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา